Instalacja PV i Pompy ciepła

Program Czyste Powietrze

Dofinansowanie WFOŚ Czyste Powietrze

Czyste Powietrze sztandarowy program WFOŚ. Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Beneficjentami programu mogą być:osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami istniejącego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego,

Budynki istniejące: Koszt zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii : – pompy ciepła, fotowoltaika

(finansowanie w formie ulgi podatkowej i pożyczki)

– kolektory słoneczne

-kotły gazowe.

Nowo budowane jednorodzinne budynki mieszkalne: Koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji*:

  • fotowoltaika (odpis od podstawy opodatkowania)
  • pompy ciepła powietrze,
  •  kotły gazowe kondensacyjne
  •  węzły cieplne
  •  systemy ogrzewania elektrycznego,
  • kotły olejowe,
  • pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami,

*pod warunkiem, że w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku.

Koszt zakupu i montażu instalacji źródeł energii odnawialnej (finansowanie w formie pożyczki)*: – kolektorów słonecznych, – mikroinstalacji fotowoltaicznych, *pod warunkiem zakupu i montażu źródła ciepła wskazanego w pkt I. W budynku istnieje już takie źródło ciepła oraz *pod warunkiem, że w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku.

Wysokośc dofinansowania:

Tabela nr 1 dotyczy Wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, w szczególności Wnioskodawców, których dochody niepodlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.) oraz Wnioskodawców korzystających z dofinansowania dotyczącego nowo budowanych budynków jednorodzinnych.

Tabela nr 2 dotyczy Wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

Szczegółowe informacje zawarte są w Programie priorytetowym Czyste Powietrze.
Aktualizacja:

Nabór wniosków w programie Czyste Powietrze wznowiony

Wznowienie naborów wniosków do  Programu Czyste Powietrze. WFOŚ od poniedziałku (21 stycznia 2019 r.) wznowił nabór wniosków o dofinansowanie.

Do 31 grudnia 2018 r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej łącznie w całym kraju przyjęły formalnie ponad

25 tysięcy wniosków, które podlegają obecnie weryfikacji przez WFOŚiGW. Pierwsze umowy są już podpisywane z beneficjentami. Załącznik o zmianach w programie priorytetowym czyste powietrze pdf

Translate »