Instalacja PV

Dofinansowanie

Dofinansowanie instalacji PV Jastrzębie-Zdrój

 

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Jastrzębie Zdrój

Inwestor – klient indywidualny może otrzymać dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zgodnie z zapisami UCHWAŁY NR IV.44.2018 RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia „Zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej”  o dotację może się ubiegać osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Jastrzębia-Zdroju, na której będzie realizowane dotowane przedsięwzięcie. Dotacja udzielana jest na pisemny wniosek, na podstawie umowy zawartej z Miastem przed realizacją przedsięwzięcia i stanowi częściową refundację kosztów inwestycji.

W przypadku zakupu i montażu w budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych możliwa jest dotacja w wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie wiecej niż:

a) 3.000,00 zł – do zakupu i montażu kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła, służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji mechanicznej z zastosowaniem rekuperatora – dotacje te nie wykluczają możliwości udzielenia dofinansowania do drugiego urządzenia grzewczego, na zasadach wymienionych w § 4 pkt 1-3 przedmiotowej Uchwały.

b) 8 000,00 zł – do zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych oraz powietrznych i gruntowych pomp ciepła służących do ogrzewania budynku. – dotacje do zakupu i montażu powietrznych oraz gruntowych pomp ciepła służących do ogrzewania budynku wykluczają możliwości udzielenia dofinansowania do drugiego urządzenia grzewczego, na zasadach wymienionych w § 4 pkt 1-3 przedmiotowej Uchwały.

Osoby ubiegające się o dotację zobowiązane są w celu zawarcia umowy do złożenia pisemnego wniosku do Prezydenta Miasta wraz z wymaganymi załącznikami. Wzory wniosków o zawarcie umowy dostępne są w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta www.bip.jastrzebie.pl.

Wnioski rozpatrywane będą w kolejności złożenia.

Rozpatrywane są wyłącznie wnioski kompletne.

Rozpatrzenie wniosku może być uzależnione od złożenia przez Wnioskodawcę, w określonym przez organ terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój a Wnioskodawcą umowy o udzieleniu dotacji celowej, która określa w szczególności: – przeznaczenie dotacji, tj. nazwa i opis zakresu rzeczowego zadania, – kwotę udzielonej dotacji, – termin wykonania oraz termin i sposób rozliczenia zadania objętego dotacją, nie dłuższy niż do 30 listopada danego roku,

– sposób i termin przekazania dotacji,

– termin rozliczenia dotacji.

Wnioskodawca informowany jest o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i terminie podpisania umowy telefonicznie lub drogą elektroniczną.

O negatywnym rozpatrzeniu wniosku czyli odmowie zawarcia umowy dotacyjnej, Wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie, w terminie do 30 dni od dnia jego złożenia lub uzupełnienia, i nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.

W przypadku wyczerpania się w ciągu roku ujętych w budżecie miasta środków finansowych przeznaczonych na dotacje do realizacji przedsięwzięć , Prezydent Miasta poinformuje mieszkańców o zaprzestaniu podpisywania umów.

Pozytywne rozpatrzenie wniosków, które wykraczają poza możliwości finansowe Miasta w danym roku kalendarzowym będzie mogło stanowić podstawę do zawarcia umowy w przypadku uwolnienia się środków już zaangażowanych np. rezygnacja z realizacji umowy, bądź w następnym roku budżetowym, o ile Miasto będzie dysponowało środkami na ten cel.

Sprawy nieuregulowane w niniejszych zasadach, zostaną określone umową pomiędzy wnioskodawcą a Miastem.

O przyznanie dotacji celowej mogą ubiegać się tylko wnioskodawcy, którzy mają uregulowaną gospodarkę ściekami i odpadami na swojej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na jedną nieruchomość przysługuje dotacja w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych do :

– jednego urządzenia grzewczego,

– jednego urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej.

Dotacja do zakupu i montażu urządzeń grzewczych, urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych przysługuje raz na 10 lat.

W związku z rozliczaniem zadań , pracownicy Urzędu Miasta Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa stwierdzają ich wykonanie w drodze oględzin. Pozytywny wynik oględzin jest warunkiem wypłaty dotacji.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozliczenie zadania z terminem w roku następnym. Wypłata dotacji będzie jednak wtedy uzależniona od tego, czy w danym roku budżetowym Miasto będzie dysponowało środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel.

Dotacja nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji projektowo technicznej.

Podumowując zapisy wcześniej wymienionej Uchwały o częściowy zwrot kosztów mogą ubiegać się osoby, które planują realizację między innymi:

 • zakupu i montażu w budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

 W celu uzyskania dotacji przed realizacją przedsięwzięcia należy złożyć pisemny wniosek o dotację, a następnie zawrzeć umowę dotacyjną z miastem. Wnioski można składać w kancelarii Urzędu Miasta, pok. 020 A do chwili wyczerpania się w ciągu roku środków finansowych przeznaczonych na te cele. Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich złożenia. Można je pobrać osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta (pok. 509, bud. A, V piętro) bądź ze strony internetowej www.bip.jastrzebie.pl Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta/Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa/Dotacje.

Od 2019 r. uległy zwiększeniu kwoty dotacji do między innymi takich przedsięwzięć jak:

 • zakup i montaż w budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż:

a) 3000,00 zł – do zakupu i montażu kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła, służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji mechanicznej z zastosowaniem rekuperatora,

b) 8000,00 zł – do zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych oraz powietrznych i gruntowych pomp ciepła służących do ogrzewania budynku.

Wymagane dokumenty w przypadku zakupu i montażu w budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych:

 • wypełniony formularz wniosku (druk nr 5/OŚ) (druk nr 5-1OŚ)
 •  oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (druk nr 5B/OŚ)  lub wyciąg z ksiąg wieczystych z ostatnich 3-ech  miesięcy
 • oświadczenie o niekorzystaniu z dofinansowania w okresie ostatnich 10 lat (druk nr 5A/OŚ) (druk nr 5C/OŚ)
 • kserokopia umowy na odbiór nieczystości ciekłych, zawarta z uprawnionym podmiotem oraz trzy ostatnie rachunki za wywóz ścieków (w przypadku korzystania ze zbiorników bezodpływowych) lub oświadczenie o  eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, w przypadku gdy nieruchomość nie jest podłączona do sieci  kanalizacji sanitarnej – nie dotyczy budynków mieszkalnych w budowie

Po zakończeniu zadania zakupu i montażu w budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych należy przedłożyć:

 • oryginał faktury VAT za zakup urządzenia do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz faktura VAT lub rachunek za usługi montażowe (faktura/rachunek wystawione po  dacie zawarcia umowy o dotację)

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Kancelaria ogólna pok.020 A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. 509A, tel.032 4785326

Opłaty – brak

Termin i sposób załatwienia 
Wnioski przyjmowane są do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych na dany rok i rozpatrywane wg kolejności złożenia. Termin wykonania oraz termin rozliczenia zadania objętego dotacją nie dłuższy niż do 30 listopada danego roku.
Tryb odwoławczy
Nie dotyczy

Uwagi 
Zakupione i zainstalowane urządzenia powinny być atestowane.

Źródło informacji: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Wszystko co musisz zrobić, aby skorzystać z programu 

dofinansowanie jastrzębie-Zdrój

 Wykonać projekt instalacji

Powierz wykonanie projektu wraz z załącznikami naszej firmie.

dofinansowanie jastrzębie-Zdrój

Wypełnić wniosek na dofinansowanie

Wypełnimy wnioski o dofinansowanie na podstawie fachowo wykonanego projektu.

dofinansowanie jastrzębie-Zdrój

Zlecić montaż instalacji

System zamontują osoby z uprawnieniami UDT do montażu instalacji fotowoltaicznych oraz elektrycznych.

dofinansowanie jastrzębie-Zdrój

Uruchomić monitoring zysków

Proponowane systemy zapewniają monitoring oraz wizualizację pracy oraz uzyski wyprodukowanej energii.

Dofinansowanie dla firm:

Audyt  inwestycyjny:

Weryfikacja lokalizacji

Każda inwestycja wymaga dokonania audytu lokalizacji potwierdzającej możliwość realizacji inwestycji na danej działce lub dachu.

Grupa inżynierów wykona zatem niezbędne obliczenia lub analizy:

– wartości nasłonecznienia terenu wraz z analizą zacienienia

– parametrów statycznych oraz wytrzymałościowych konstrukcji dachu lub posadowienia instalacji

– parametrów geologicznych terenu przeznaczonego pod montaż

– optymalizacji mocy, którą można pozyskać stosując daną konfigurację instalacji

– analizy warunków przyłączenia do linii niskiego/średniego napięcia

– wariantów doboru technologii w porównaniu z kosztami inwestycyjnymi oraz okresem zwrotu nakładów inwestycyjnych

– sposobu oraz rodzaju najkorzystniejszego dofinansowania inwestycji.

Zapewniamy kompleksową obsługę projektową

Nasza firma przy współpracy z odpowiednimi biurami oferuje szeroki zakres kompleksowych usług z zakresu projektowania architektoniczno-budowlanego oraz elektrycznego. Wykonujemy projekty zgodnie z przepisami prawa budowlanego i normami bez względu na wielkość elektrowni fotowoltaicznej.

Zakres naszych usług obejmuje:
– Projekty koncepcyjne
– Warunki zabudowy, warunki przyłączeniowe do sieci
– Decyzje środowiskowe i raporty oddziaływania na środowisko
– Programy funkcjonalno-użytkowe
– Badania geologiczne w przypadku elektrowni gruntowych
– Badania i ekspertyzy statyczne
– Projekty budowlane i wykonawcze
– Kosztorysy inwestorskie
– Projekty przyłączenia do sieci
– Uzgodnienia dokumentacji projektowej

Finansowanie

Pełna obsługa związana z procesem pozyskania kredytów i dotacji

Zajmujemy się kompleksowym pozyskaniem dotacji na inwestycje w fotowoltaikę z programów unijnych, WFOŚIGW oraz ze środków krajowych NFOŚIGW. Na bieżąco monitorujemy stan aktualnych naborów w całej Polsce.

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wymaganej w celu uzyskania dotacji w zakresie:

 • sporządzenia wniosku o dotacje
 • opracowanie biznes planu / studium wykonalności dla inwestycji
 • nadzór nad terminowym przygotowaniem i skompletowaniem wszystkich niezbędnych załączników
 • złożenie kompletu dokumentów do właściwego Organu Udzielającego Dotacji
 • udzielenie odpowiedzi na pytania stawiane przez Organy Udzielające Dotacji

Monitoring i opieka serwisowa

Stała kontrola uzysków

System monitoringu udostępnia w przejrzysty sposób obszerne funkcje analizy produkcji energii.
Dane dostępne są z dowolnego miejsca na Ziemi, dając Ci aktualne informacje dotyczące systemu fotowoltaicznego.

Platforma internetowa to najszybsze i najprostsze rozwiązanie do monitorowania elektrowni fotowoltaicznej.
Aplikacja ta daje Ci wgląd do aktualnych oraz historycznych danych z poziomu Twojego smartfona lub tabletu (systemy operacyjne iOS oraz Android). Jest ona darmowa.
System monitoringu można doposażyć w szereg przydatnych akcesoriów. Może to być ochrona przeciwprzepięciowa, czy dodatkowe opcje optymalizacji konsumpcji.

Translate »