Instalacja PV

Dofinansowanie

Dofinansowanie instalacji PV Jastrzębie-Zdrój

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Jastrzębie Zdrój

Osoby fizyczne mogą otrzymać dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zasobów wodnych.

O częściowy zwrot kosztów mogą ubiegać się osoby, które planują realizację:

 • likwidację pozaklasowego węglowego kotła c.o. i zastąpienie go energooszczędnym kotłem c.o. opalanym gazem, olejem opałowym lub zasilanym energią elektryczną, ogrzewaniem elektrycznym, kotłem c.o. na biomasę, kotłem węglowym z automatycznym podajnikiem oraz pompą ciepła do c.o.
 • zakupu i montażu w nowobudowanych budynkach mieszkalnych pompy ciepła do ogrzewania budynku lub systemu ogrzewania elektrycznego oraz urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
  zakupu i montażu w budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

W celu uzyskania dotacji, przed realizacją przedsięwzięcia należy złożyć pisemny wniosek
o dotację, a następnie zawrzeć umowę dotacyjną z Miastem. W czasie pandemii koronawirusa wnioski można składać od 4 stycznia 2021 r. :

 • za pośrednictwem poczty polskiej,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • do skrzynki na korespondencję w budynku Urzędu Miasta.

Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich złożenia. Można je pobrać osobiście w budynku Urzędu Miasta (hol główny) bądź ze strony internetowej (link poniżej).

 

Wysokość przyznawanych dotacji:

Zakup i montaż w budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – w wysokości:

1) 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż:

a) 3.000,00 zł – do zakupu i montażu powietrznych pomp ciepła, służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej z    zastosowaniem rekuperatora:
– koszty kwalifikowane dla pomp ciepła to: koszt zakupu pompy ciepła wraz z osprzętem i/lub usługa montażu,
– koszty kwalifikowane dla wentylacji mechanicznej to: zakup materiałów, rekuperatora i usługa montażu instalacji,
– dotacje te nie wykluczają możliwości udzielenia dofinansowania do urządzenia grzewczego, na zasadach wymienionych w § 4 pkt 1-2 uchwały nr.XVI.169.2020,

b) 8 000,00 zł – do zakupu i montażu pomp ciepła służących do ogrzewania budynku:
– dotacje do zakupu i montażu pomp ciepła służących do ogrzewania budynku wykluczają możliwości udzielenia dofinansowania do drugiego urządzenia grzewczego, na zasadach wymienionych w § 4 pkt 1-2 uchwały nr.XVI.169.2020
– koszty kwalifikowane to: koszt zakupu i/lub montażu pompy ciepła wraz z osprzętem (zbiornik c.w.u., zbiornik buforowy, naczynie przeponowe, pompki),
– warunkiem udzielenia dotacji jest udokumentowanie zezłomowania kotła na paliwo stałe.

2) Do wykonania instalacji fotowoltaicznej w wysokości:
– 1500 zł brutto za 1 kW mocy instalacji,
– dotacja obejmuje instalacje o maksymalnej mocy do 5 kW,
– koszty kwalifikowane to: koszt zakupu materiałów i/lub koszt usługi wykonania instalacji fotowoltaicznej.

O dotację na wykonanie instalacji fotowoltaicznej można ubiegać się pod warunkiem:
a) posiadania w budynku mieszkalnym na dzień złożenia wniosku pompy ciepła do c.o. lub systemu ogrzewania elektrycznego,
b) złożenia równocześnie wniosku o dotację zakup i montaż pompy ciepła do c.o. lub systemu ogrzewania elektrycznego w budynku mieszkalnym i jego zrealizowania w danym roku kalendarzowym,

– dotacja za wykonanie instalacji fotowoltaicznej zostanie udzielona po przedstawieniu faktur potwierdzających zakup i montaż pompy ciepła do c.o. w budynku mieszkalnym lub systemu ogrzewania elektryczneg

 

Zakup i montaż w nowobudowanych budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i systemu ogrzewania elektrycznego – w wysokości:

1) 50% poniesionych kosztów zakupu i montażu, ale nie więcej jak:

a) 3.000,00 zł – do zakupu i montażu pomp ciepła, służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej z zastosowaniem rekuperatora
– koszty kwalifikowane dla pomp ciepła to:
– dla urządzenia kompaktowego – zakup i usługa montażu bez kosztów za materiały instalacyjne,
– jednostka samodzielna – zakup i usługa montażu bez kosztów za materiały instalacyjne oraz bez kosztu zbiornika na wodę
– koszty kwalifikowane dla wentylacji mechanicznej to:
– zakup materiałów, rekuperatora i usługa montażu instalacji,
– dotacje te nie wykluczają możliwości udzielenia dofinansowania do urządzenia grzewczego,
na zasadach wymienionych w § 4 pkt 6 ppkt c.

b) 8 000,00 zł – do zakupu i montażu pomp ciepła służących do ogrzewania budynku.
– dotacje do zakupu i montażu pomp ciepła służących do ogrzewania budynku wykluczają możliwości udzielenia dofinansowania do drugiego urządzenia grzewczego, wymienionego w § 4 pkt 6,

– koszty kwalifikowane to: koszt zakupu i/lub montażu pompy ciepła wraz z osprzętem (zbiornik c.w.u., zbiornik buforowy, naczynie przeponowe, pompki),

c) 5.000,00 zł – do wykonania systemu ogrzewania elektrycznego (podłogowe, ścienne, piece akumulacyjne)
– koszty kwalifikowane to: cena zakupu kotła c.o. wraz z osprzętem (zbiornik c.w.u., naczynie przeponowe, pompki, regulatory, czujniki, komin oraz inne materiały instalacyjne) oraz cena usługi jego montażu,

2) Do wykonania instalacji fotowoltaicznej w wysokości:

– 1500 zł brutto za 1 kW mocy instalacji,
– dotacja obejmuje instalacje o maksymalnej mocy do 5 kW.
– koszty kwalifikowane to: koszt zakupu materiałów i/lub koszt usługi wykonania instalacji fotowoltaicznej.

O dotację na wykonanie instalacji fotowoltaicznej można ubiegać się pod warunkiem:
a) posiadania w budynku mieszkalnym na dzień złożenia wniosku pompy ciepła do c.o. lub systemu ogrzewania elektrycznego,
b) złożenia i zrealizowania wniosku o dotację na zakup i montaż pompy ciepła do c.o. lub systemu ogrzewania elektrycznego w budynku mieszkalnym w danym roku kalendarzowym,
– dotacja za wykonanie instalacji fotowoltaicznej zostanie udzielona po przedstawieniu faktur potwierdzających zakup i montaż pompy ciepła do c.o. w budynku mieszkalnym lub systemu ogrzewania elektrycznego.

ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 2021 ROKU

Do budynków mieszkalnych nowobudowanych jako urządzenie grzewcze dotowana będzie tylko pompa ciepła do c.o. lub system ogrzewania elektrycznego.
O dotację na wykonanie instalacji fotowoltaicznej można ubiegać się pod warunkiem:

 1. posiadania w budynku mieszkalnym na dzień złożenia wniosku pompy ciepła do c.o. lub systemu ogrzewania elektrycznego,
 2. złożenia równocześnie wniosku o dotację zakup i montaż pompy ciepła do c.o. lub systemu ogrzewania elektrycznego w budynku mieszkalnym i jego zrealizowania w danym roku kalendarzowym,
 3. dotacja za wykonanie instalacji fotowoltaicznej zostanie udzielona po przedstawieniu faktur potwierdzających zakup i montaż pompy ciepła do c.o. w budynku mieszkalnym lub systemu ogrzewania elektrycznego.

Uchwała Nr XVI.169.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia „Zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska” w Biuletynie Informacji Publicznej (Zasady przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz tryb ich udzielania i rozliczania – Uchwały – Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Jastrzębie-Zdrój (jastrzebie.pl)

Wszystko co musisz zrobić, aby skorzystać z programu 

dofinansowanie jastrzębie-Zdrój

 Wykonać projekt instalacji

Powierz wykonanie projektu wraz z załącznikami naszej firmie.

dofinansowanie jastrzębie-Zdrój

Wypełnić wniosek na dofinansowanie

Wypełnimy wnioski o dofinansowanie na podstawie fachowo wykonanego projektu.

dofinansowanie jastrzębie-Zdrój

Zlecić montaż instalacji

System zamontują osoby z uprawnieniami UDT do montażu instalacji fotowoltaicznych oraz elektrycznych.

dofinansowanie jastrzębie-Zdrój

Uruchomić monitoring zysków

Proponowane systemy zapewniają monitoring oraz wizualizację pracy oraz uzyski wyprodukowanej energii.

Dofinansowanie dla firm:

Audyt  inwestycyjny:

Weryfikacja lokalizacji

Każda inwestycja wymaga dokonania audytu lokalizacji potwierdzającej możliwość realizacji inwestycji na danej działce lub dachu.

Grupa inżynierów wykona zatem niezbędne obliczenia lub analizy:

– wartości nasłonecznienia terenu wraz z analizą zacienienia

– parametrów statycznych oraz wytrzymałościowych konstrukcji dachu lub posadowienia instalacji

– parametrów geologicznych terenu przeznaczonego pod montaż

– optymalizacji mocy, którą można pozyskać stosując daną konfigurację instalacji

– analizy warunków przyłączenia do linii niskiego/średniego napięcia

– wariantów doboru technologii w porównaniu z kosztami inwestycyjnymi oraz okresem zwrotu nakładów inwestycyjnych

– sposobu oraz rodzaju najkorzystniejszego dofinansowania inwestycji.

Zapewniamy kompleksową obsługę projektową

Nasza firma przy współpracy z odpowiednimi biurami oferuje szeroki zakres kompleksowych usług z zakresu projektowania architektoniczno-budowlanego oraz elektrycznego. Wykonujemy projekty zgodnie z przepisami prawa budowlanego i normami bez względu na wielkość elektrowni fotowoltaicznej.

Zakres naszych usług obejmuje:
– Projekty koncepcyjne
– Warunki zabudowy, warunki przyłączeniowe do sieci
– Decyzje środowiskowe i raporty oddziaływania na środowisko
– Programy funkcjonalno-użytkowe
– Badania geologiczne w przypadku elektrowni gruntowych
– Badania i ekspertyzy statyczne
– Projekty budowlane i wykonawcze
– Kosztorysy inwestorskie
– Projekty przyłączenia do sieci
– Uzgodnienia dokumentacji projektowej

Finansowanie

Pełna obsługa związana z procesem pozyskania kredytów i dotacji

Zajmujemy się kompleksowym pozyskaniem dotacji na inwestycje w fotowoltaikę z programów unijnych, WFOŚIGW oraz ze środków krajowych NFOŚIGW. Na bieżąco monitorujemy stan aktualnych naborów w całej Polsce.

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wymaganej w celu uzyskania dotacji w zakresie:

 • sporządzenia wniosku o dotacje
 • opracowanie biznes planu / studium wykonalności dla inwestycji
 • nadzór nad terminowym przygotowaniem i skompletowaniem wszystkich niezbędnych załączników
 • złożenie kompletu dokumentów do właściwego Organu Udzielającego Dotacji
 • udzielenie odpowiedzi na pytania stawiane przez Organy Udzielające Dotacji

Monitoring i opieka serwisowa

Stała kontrola uzysków

System monitoringu udostępnia w przejrzysty sposób obszerne funkcje analizy produkcji energii.
Dane dostępne są z dowolnego miejsca na Ziemi, dając Ci aktualne informacje dotyczące systemu fotowoltaicznego.

Platforma internetowa to najszybsze i najprostsze rozwiązanie do monitorowania elektrowni fotowoltaicznej.
Aplikacja ta daje Ci wgląd do aktualnych oraz historycznych danych z poziomu Twojego smartfona lub tabletu (systemy operacyjne iOS oraz Android). Jest ona darmowa.
System monitoringu można doposażyć w szereg przydatnych akcesoriów. Może to być ochrona przeciwprzepięciowa, czy dodatkowe opcje optymalizacji konsumpcji.

Translate »